Competenties en stijl van werken

 

Mijn stijl van werken kenmerkt zich door met plezier, focus en daadkracht, samen met betrokkenen van binnen en buiten de organisatie, te werken aan een gezamenlijk resultaat. Een resultaat waar de organisatie weer mee verder kan. Ik ben een conceptueel denker en onderbouw plannen en neem beslissingen op basis van inhoud en analyse. Ik werk vanuit klant- en cliëntperspectief en met hart voor de mensen om wie het gaat. Ik heb aandacht voor het proces, gebruik mijn intuïtie, weet tijd te laten werken, weet mensen te enthousiasmeren en ik ben resultaatgericht.

Werkervaring

Maart 2020 – medio september 2021

Bestuurder a.i. Stichting Markenheem, Doetinchem

Markenheem biedt complexe zorg aan kwetsbare ouderen in de Achterhoek vanuit 6 woonzorgcentra en zorg thuis.

Opdracht: Het leiden van de organisatie tijdens de coronacrisis en zorgdragen voor de verdere ontwikkeling van Markenheem waaronder voortgang nieuwbouw, continuïteit van de behandeldienst, start nieuwe locatie tevens zorghotel coronapatiënten, ontwikkelingstraject met het managementteam, het vertegenwoordigen van Markenheem in het bestuurlijk overleg in netwerken, het versterken van de samenwerking met partners in de regio, het maken van een strategisch plan, lange termijn huisvestingsplan, digitale strategie en een meerjarenbegroting.

Resultaten:

 • Evenwichtiger agendavoering (kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering), samenstelling, rollen en besluitvorming in MT. Teamontwikkeling.
 • Overwogen en goed afgestemd corona-beleid en uitvoering ervan in de organisatie en in de regio.
 • Continuïteit behandeldienst geborgd, medezeggenschap verzorgenden en verpleegkundigen versterkt (oprichting VVAR), aanpassingen in de organisatie ten behoeve van ondersteuning primair proces, aandacht voor versterken proces monitoring-reflecteren-continu leren en verbeteren o.a. door inzet Waardigheid en Trots op locaties, voortgang nieuwbouwproces, invoering programmamanagement voor uitvoering digitale strategie, bestuurlijke participatie en vertegenwoordiging in regio.
 • Een herijkt strategisch plan, strategisch vastgoedplan, digitale strategie (gericht op ICT-werkomgeving, technologie, domotica en infrastructuur met roadmap en investeringsplan) en meerjarenbegroting met draagvlak in de organisatie.

Juli 2019 – januari 2020

Bestuurder a.i. Stichting ZONBOOG, Capelle aan den IJssel/Rotterdam

Stichting ZONBOOG biedt eerstelijnszorg vanuit 9 gezondheidscentra aan 67.000 patiënten en inwoners in de wijk. In de gezondheidscentra wordt multidisciplinair samengewerkt. Huisartsenpraktijken, apotheken, fysiotherapie en logopedie maken deel uit van ZONBOOG. De organisatie heeft daarnaast een eigen ICT bedrijf dat ook diensten verleent aan andere huisartsenpraktijken en een facilitair bedrijf.

Opdracht: Het leiden van de organisatie, in beeld brengen waar de organisatie staat en advies geven over hoe verder te gaan, onderzoek naar een calamiteit, vlottrekken van vastgelopen situatie van niet rendabele activiteiten, deelnemen aan totstandkoming van een regiocoalitie in de huisartsenzorg.

Resultaten:

 • Scan van de organisatie en advies uitgebracht aan de Raad van Commissarissen over een aantal strategische, governance en cultuur issues.
 • Uitgevoerd intern en extern onderzoek naar aanleiding van calamiteit. Plan van aanpak in afstemming met (externe)toezichthouders en start uitrol hiervan.
 • Verbeterde bedrijfsvoering: aanpak arbeidsmarktproblematiek, versterken interne processen (kwaliteitsbeleid, zorgcontractering, sturing op resultaten), analyse financiële situatie van niet rendabele delen van de dienstverlening met advies hoe verder te gaan, start implementatie in overleg en nauwe samenspraak met professionals en OR.
 • Deelname aan onderhandelingsdelegatie ontwikkeling regiocoalitie in de huisartsenzorg.
 • Jaarplan 2020 en begroting 2020.

April 2019 – juli 2019

Bestuurder a.i, Zorggroep in Noordoost Nederland

De zorggroep biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een een verstandelijke beperking en/of chronische psychiatrische aandoening, met specifieke aandacht voor jeugdigen. De helft van de cliënten heeft een dubbeldiagnose (VG/GGZ). De organisatie heeft een VG en een GGZ erkenning beschermd wonen.

Opdracht: Versterken besluitvorming in bestuur, begeleiding proces goedkeuring jaarrekening en jaarverslaglegging met bestuur, Raad van Commissarissen, bank en accountant, uitbrengen advies over toekomstige besturing van de organisatie.

Resultaten:

 • Duidelijkheid in bestuurlijke situatie. Advies uitgebracht aan Raad van Commissarissen over  besturing van de zorggroep, met agenda voor komend jaar. De Raad heeft het advies overgenomen.
 • Gestructureerde bestuursagenda, voorzitten bestuursoverleg, verbeterde besluitvorming.
 • Oplossingen voor  knelpunten met betrekking tot jaarverslag en jaarrekening.

Juli 2018 – maart 2019

Bestuurder a.i. Stichting Jeugdtandzorg West en Jeugdtandzorg West B.V., Den Haag

Stichting Jeugdtandzorg West is een eerstelijnsorganisatie en biedt kwalitatief hoogwaardige mondzorg aan patiënten van 0-22 jaar vanuit 6 vestigingen. Het gaat veelal om kinderen uit gezinnen die niet vertrouwd zijn met mondzorg en tandartsbezoek. De inhoudelijke zorg en behandeling sluiten aan bij hedendaagse internationale inzichten.

Opdracht: Het leiden van de organisatie en het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid na een onrustige periode. Het brengen van structuur, vertrouwen, rust en stabiliteit.

Resultaten:

 • Invoering nieuwe stijl van besturing en leiderschap met o.a. betrokkenheid, beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in rol brengen van vestigingsleiders, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht.
 • Scan van de organisatie met verdieping op onderdelen
 • Compliance en good governance op orde gebracht en regie is gevoerd op een onderzoek in dezen.
 • De bedrijfsvoering is versterkt, de omzet, het exploitatieresultaat en de kwaliteit zijn verbeterd. Kwaliteit en innovatie beleid is ontwikkeld waaronder het beleggen van zorginhoudelijke aandachtsgebieden en netwerkcontacten in de organisatie.
 • Een managementsysteem is opnieuw ingericht en management informatie is inzichtelijk gemaakt, het jaarplan en de (investerings-)begroting 2019 zijn opgeleverd. De huisstijl is ontwikkeld, de communicatie en PR zijn verbeterd. Het personeelsbeleid is geactualiseerd, arbobeleid, inclusief een plan van aanpak ziekteverzuim, is tevens gerealiseerd en geïmplementeerd.

Oktober 2016 – januari 2018

Voorzitter Raad van Bestuur a.i.  Zorggroep Liante, Oosterwolde

Zorggroep Liante biedt zorg en dienstverlening aan kwetsbare ouderen vanuit 11 woon-zorgcentra en  thuiszorg.

Opdracht om Zorggroep Liante te leiden naar een toekomstbestendige organisatie met aandacht voor de verschillende aspecten van bedrijfsvoering, cultuur, rollen en herstel van vertrouwen.

Resultaten:

 • Strategisch plan “Persoonsgerichte zorg in een vertrouwde omgeving”, een plan dat tot stand is gekomen met betrokkenheid van medewerkers en cliëntvertegenwoordigers en draagvlak heeft bij de geledingen. Een strategisch vastgoedplan is gemaakt en een meerjarenbegroting. Gestart is met de implementatie van het strategisch plan.
 • Invoering  Planning & Control cyclus waarin kwaliteit van zorg opgenomen is. Invoering Balanced Score Card methodiek, vernieuwde opbouw (meerjaren)begroting en jaarplannen, relevante stuurinformatie voor verschillende niveaus in de organisatie.
 • Verbeterd resultaat exploitatie zorg- en dienstverlening en kwaliteit van zorg, waarbij is aangesloten bij het kwaliteitskader van de sector en de werkbalanstool is ingevoerd. Versterkte externe profilering en bezetting. Aantal vastgelopen dossiers zijn opgelost, waaronder plan voor gefaseerde ontwikkeling van één van de locaties, uitvoering eerste fase transitieplan en plannen voor niet rendabele activiteiten.

Juli 2016 – heden

Transitie en interim bestuurder, directeur en adviseur

Eigenaar:  Aukje van Kalsbeek Transitie en interim bestuur, directie en advies

2012 – september 2016

Directeur Noorderbreedte BV, onderdeel van Zorgpartners Friesland, Leeuwarden. Lid directie, rol transitiedirecteur.

Noorderbreedte biedt complexe, intensieve (ouderen)zorg vanuit 15 locaties en thuiszorg in Fryslân. Specialismen: dementie, het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington, geronto psychiatrie en geriatrische revalidatie- en herstelzorg.

Portefeuille:

8 woonzorgcentra en een centrum voor geriatrische revalidatie- en herstelzorg, poli Huntington, thuiszorg, visieontwikkeling en zorgprogramma’s, marketing, klantenservice, verhuur, verkoop, nieuwe zorg- en dienstverleningsarrangementen, cliënt en omgeving waaronder ketenzorg, strategisch plannings- en managementsysteem, facilitaire services, veiligheid

Resultaten:

 • Eerste fase transitie gerealiseerd: visie van Noorderbreedte, concepten voor wonen met zorg en revalidatie- en herstelzorg voor een aantal locaties in verband met nieuwbouw en renovatie, geactualiseerde business strategie en uitwerking in meerjarenbeleidsplan.
 • Verbetering van kwaliteit van zorg, financiën en interne processen: verscherpt toezicht omgezet in vertrouwen van Inspectie voor de Gezondheidszorg, herontwerp geriatrische revalidatie- en herstelzorg ontwikkeld en geïmplementeerd, invoering planning is realisatie in de thuiszorg, versterking zeggenschap en medezeggenschap cliënten, opbrengsten en kosten zijn beter in balans bij meerdere resultaat verantwoordelijke eenheden, aantal reorganisaties zijn geïmplementeerd, ontvlechting van aantal diensten uit zusterorganisatie, positief exploitatieresultaat.
 • Innovatie en vernieuwing versterkt: nieuwe zorg- en dienstverlenings-arrangementen, nieuwe initiatieven in de ketenzorg,  2 pilot-locaties voor nieuwe werkwijze met zelforganiserende teams en buurtkamers, vier nieuwbouw en gerenoveerde locaties in gebruik genomen waarbij plannen aangepast werden.

2006 – 2012

Directeur Reinaerde, Utrecht

Lid besluitvormend managementteam, rapporterend aan Raad van Bestuur. Rol van bestuurder voor Reinaerde met betrekking tot de jeugd- en opvoedhulp.

Reinaerde is een regionale zorginstelling voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel en jeugd- en opvoedhulp in de provincie Utrecht.

Resultaatverantwoordelijk voor:

Reinaerde Kinderen en Jeugd, Reinaerde Expertises, Reinaerde Ambulante Begeleiding.

Portefeuillehouder voor de gemeenten Utrecht en Zeist, gesprekspartner OGGz-overleg.

Resultaten:

 • Transitie: Een strategie is ontwikkeld en meerjarenplannen zijn gerealiseerd. De zorgvisie van Reinaerde is vertaald naar jeugdigen, cliëntzorgprofielen en methodische kaders voor specifieke cliëntdoelgroepen jeugdigen zijn gemaakt en geïmplementeerd, professionaliseringsprogramma’s zijn ontwikkeld en uitgevoerd.
 • De kwaliteit van zorg en de financiën zijn op orde gebracht en interne processen zijn verbeterd. Een lange termijn huisvestingsplan is gemaakt. Een groei van 25% aan opbrengsten is gerealiseerd voor Reinaerde Kinderen en Jeugd en een verdere groei door overname van twee locaties van een andere organisatie is voorbereid. Hoogste score medewerkerstevredenheid.
 • Innovatie en vernieuwing: Nieuwe vormen van dienstverlening zijn gerealiseerd (o.a. een diagnostisch centrum, meerder locaties voor tijdelijk verblijf met behandeling, nieuwe vormen van ambulante behandeling en ondersteuning in gezinnen en werkwijze voor intercultureel werken). De aansluiting met het externe netwerk is gemaakt en afspraken met diverse ketenpartners zijn gerealiseerd.
 • Een projectplan met betrekking tot de overgang van zorg naar de gemeenten in het kader van de WMO, de Wet Werken naar Vermogen en de jeugdzorg voor Reinaerde is gemaakt.

1998 – 2006

Directeur Sociale Zaken/Manager Personeel & Organisatie Isala Klinieken, Zwolle

Resultaten:

 • Integreren tot één organisatie na fusie en organisatieontwikkeling (o.a. personele organisatie, harmonisatie arbeidsvoorwaarden,  invoering duaal management, kanteling van de organisatie en invoering planning & control cyclus)
 • Realisatie van drie achtereenvolgende sociaal plannen en medezeggenschapsconvenant.
 • Professionalisering van HRM-dienst en realisatie van diverse HRM−projecten: verbeterde klanttevredenheid en beheerprocessen zoals het werken met service level agreements, de ontwikkeling van social control, een mobiliteitscentrum, een intern flexbureau en een interne gecertificeerde Arbodienst. Hoogste score medewerkerstevredenheid binnen organisatie.

1985 – 1998

Diverse functies bij Friesland Coberco Dairy Foods, Leeuwarden. Thans Friesland Campina.

1995 − 1998: Manager Human Resources van Friesland International en Friesland Specialities.

1993 – 1995: Projectleider en manager personele reorganisatie, verantwoordelijk voor de personele reorganisatie van het Nederlands bedrijf van Friesland Dairy Foods.

1991 – 1993: Human Resource Development Manager, Friesland Frico Domo. O.a. verantwoordelijk voor management planning & development beleid van het concern.

1985 – 1991: Diverse adviesfuncties met betrekking tot organisatieontwikkeling. O.a. gericht op management development, inkoopbeleid, kwaliteitsbeleid, nieuwe productontwikkeling, strategische heroriëntatie van concernafdelingen in Nederland en ten behoeve van buitenlandse vestigingen. Strategische managementconferenties geleid in Nederland en in diverse andere landen.

1983 – 1985

Docent o.a. Theorie en Methoden Arbeidszaken/Personeelswerk, “De Sprankel”, experimenteel onderwijs, school voor MBO, Zwolle.

Maatschappelijke/bestuurlijke activiteiten

Augustus 2021- heden

Commissaris Vechtdal Wonen (woningcorporatie), voorzitter Remuneratiecommissie.

April 2018 – heden

Lid Raad van Toezicht Stichting Travers (Organisatie voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening, cultuur en kinderopvang), voorzitter Remuneratiecommissie en lid Commissie Klant en Kwaliteit.

Januari 2018 – mei 2020

Lid Raad van Toezicht De Noorderbrug (Instelling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een chronische neurologische of neuromusculaire aandoening, Huntington en doven met complexe problematiek), lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid, voorzitter Remuneratiecommissie en vicevoorzitter. In 2020 is De Noorderbrug onderdeel geworden van ’s Heerenloo.

December 2016 – heden

Voorzitter bestuur Stichting Hospice Zwolle.

2008 – oktober 2016

Lid Raad van Toezicht RIBW Groep Overijssel (Regionale Instelling voor begeleiding op het gebied van Wonen, Werk en Welzijn), voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

2008 – september 2012

Lid Adviescommissie Jeugd, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

2000 – juni 2004

Lid bestuur Werkgeversvereniging IJssel Vecht, Zwolle.

Lid bestuur Zorg voor Werk, Zwolle.

1993 – 1998

Lid Bestuurscommissie Voortgezet Openbaar Onderwijs gemeente Leeuwarden van de scholengemeenschappen de Delta en Slauerhoff, thans Piter Jelles Scholengemeenschap. Voorzitter werkgroep besturingsstructuur in kader van fusie.

Tevens lid geweest van een aantal andere besturen.

Opleidingen

2020

Gallup, Accelerated Strengths Coaching course en vervolgtraject. Sinds april 2020 Gallup-Certified Strengths Coach.

2007-2008

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Top Class (opleiding voor aankomend bestuurders in de zorg) met bestuursstage bij ‘s Heerenloo, en collegereeks Master of Health Care Management.

2006

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Leergang Financieel Bestuur in de Zorg.

2005

De Baak, Noordwijk aan Zee, Algemeen Management Programma Financieel- Economische Besturing. 

2004

De Baak, Noordwijk aan Zee, Leergang Leiderschap.

1997-1998

SIOO (Stichting Interacademiale Opleiding voor Organisatie- en Bestuurskunde), Utrecht. Advanced Course voor ervaren organisatieadviseurs, afgesloten met titel Master of Change Management (MCM).

1989 – 1991 

SIOO (Stichting Interacademiale Opleiding voor Organisatie- en Bestuurskunde), Utrecht, Postdoctorale opleiding voor organisatiekunde, beroepsopleiding voor organisatieadviseurs.

1977 1984

Rijksuniversiteit Groningen, Doctoraalstudie Psychologie, afstudeerrichting Arbeids- en Organisatiepsychologie. Bijvakken: Arbeids- en Sociaal Verzekeringsrecht, Sociologie.

1981 -1983

Rijksuniversiteit Groningen, Eerstegraads Lerarenopleiding Maatschappijleer.

Diverse (management)cursussen en trainingen 

Onderwerpen: financieel en economisch beleid, kwaliteit, creatief denken, planning en control, HRM, integraal management, mediation, leiderschap (o.a. Stephen Covey), deep democracy, persoonlijke ontwikkeling.

Specifiek voor Raden van Toezicht o.a. “Verdiepende leergang Toezicht op Kwaliteit”, “Toezicht op transitie- en verandermanagement”, “Sturen en toezicht op cultuur & gedrag”, “Nieuw toezichthouden” met deelname aan Community of Practice Koplopers in Toezicht van de NVTZ, Oriëntatie op woningcorporaties van de VTW

 

AUKJE VAN KALSBEEK

Aukje van Kalsbeek“De resultaten van de organisatie staan onder druk en u zoekt iemand met expertise en daadkracht  om zaken op orde te brengen.”

Neem contact op

U wilt contact of verder van gedachten wisselen? Als u bijgaand formulier invult, neem ik contact met u op. U kunt mij ook bellen op 06-15 63 71 41.

Versturen...