Competenties en stijl van werken

 

Mijn stijl van werken kenmerkt zich door met plezier, focus en daadkracht, samen met betrokkenen van binnen en buiten de organisatie, te werken aan een gezamenlijk resultaat. Een resultaat waar de organisatie weer mee verder kan. Ik ben een conceptueel denker en onderbouw plannen en neem beslissingen op basis van inhoud en analyse. Ik heb aandacht voor het proces, gebruik mijn intuïtie, weet tijd te laten werken, weet mensen te enthousiasmeren en ik ben resultaatgericht.

Werkervaring

Juli 2019 – heden

Bestuurder a.i. Stichting Zonboog, Cappelle aan den IJssel/Rotterdam

Zonboog biedt eerstelijnszorg vanuit 9 gezondheidscentra  aan 65.000 patienten en inwoners in de wijk. In de gezondheidscentra zijn diverse zorgprofessionals werkzaam en wordt multidisciplinair samengewerkt. Huisartsenpraktijken, apotheken, fysiotherapiepraktijken en een logopediepraktijk maken deel uit van Zonboog. Zonboog heeft daarnaast een eigen ICT bedrijf dat ook diensten verleent aan andere huisartsenpraktijken en een facilitair bedrijf.

April 2019 – juli 2019

Bestuurder a.i, Zorggroep in Noordoost Nederland

De zorggroep biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een een verstandelijke beperking en/of chronische psychiatrische aandoening, met speciefieke aandacht voor jeugdigen. De helft van de clienten heeft een dubbeldiagnose (VG/GGZ). De organisatie heeft een VG en een GGZ erkenning beschermd wonen.

Opdracht: Versterken besluitvorming in bestuur, begeleiding proces goedkeuring jaarrekening en jaarverslaglegging met bestuur, raad van commissarissen, bank en accountant, uitbrengen advies over toekomstige besturing van de organisatie.

Resultaten:

 • Duidelijkheid in bestuurlijke situatie. Advies uitgebracht aan Raad van Commissarissen over  besturing van de zorggroep, met agenda voor komend jaar. De raad heeft het advies overgenomen.
 • Structureren bestuursagenda, voorzitten bestuursoverleg, verbeterde besluitvorming.
 • Oplossen van aantal  knelpunten m.b.t. jaarverslag en jaarrekening.

Juli 2018 – maart 2019

Bestuurder a.i. Stichting Jeugdtandzorg West en Jeugdtandzorg West B.V., Den Haag

Stichting Jeugdtandzorg West is een eerstelijnsorganisatie en biedt kwalitatief hoogwaardige mondzorg aan patiënten van 0-22 jaar vanuit 6 vestigingen. Het gaat veelal om kinderen uit gezinnen die niet vertrouwd zijn met mondzorg en tandartsbezoek. De inhoudelijke zorg en behandeling sluiten aan bij hedendaagse internationale inzichten, een verschuiving vindt plaats naar preventie en samenwerking met ouders en samenwerkingspartners in de wijk en keten.

Kengetallen: 28.000 patiënten, 110 medewerkers, bedrijfsopbrengsten € 7 miljoen.

Opdracht: Het leiden van de organisatie en het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid na een onrustige periode. Het brengen van structuur, vertrouwen, rust en stabiliteit.

Resultaten:

 • Invoering nieuwe stijl van besturing en leiderschap met o.a. betrokkenheid, beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in rol brengen van vestigingsleiders, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht.
 • Scan van de organisatie met verdieping op onderdelen
 • Compliance en good governance op orde gebracht en regie is gevoerd op een onderzoek in dezen.
 • De bedrijfsvoering is versterkt, de omzet, het exploitatieresultaat en de kwaliteit zijn verbeterd. Kwaliteit en innovatie beleid is ontwikkeld waaronder het beleggen van zorginhoudelijke aandachtsgebieden en netwerkcontacten in de organisatie.
 • Een managementsysteem is opnieuw ingericht en management informatie is inzichtelijk gemaakt, het jaarplan en de (investerings-)begroting 2019 zijn opgeleverd. De huisstijl is ontwikkeld en uitgewerkt, de communicatie en PR zijn verbeterd. Het personeelsbeleid is geactualiseerd, arbobeleid, inclusief een plan van aanpak ziekteverzuim, is tevens gerealiseerd en geïmplementeerd.

Oktober 2016 – januari 2018

Voorzitter Raad van Bestuur a.i.  Zorggroep Liante, Oosterwolde

Zorggroep Liante biedt zorg en dienstverlening aan kwetsbare ouderen vanuit 11 woon-zorgcentra en  thuiszorg.

Kengetallen: 700 cliënten, 800 medewerkers, 650 vrijwilligers, bedrijfsopbrengsten € 30 miljoen

Opdracht om Zorggroep Liante te leiden naar een toekomstbestendige organisatie met aandacht voor de verschillende aspecten van bedrijfsvoering, cultuur, rollen en herstel van vertrouwen.

Resultaten:

 • Strategisch plan “Persoonsgerichte zorg in een vertrouwde omgeving”, een plan dat tot stand is gekomen met betrokkenheid van medewerkers en cliëntvertegenwoordigers en draagvlak heeft bij de geledingen. Een strategisch vastgoedplan is gemaakt en een meerjarenbegroting. Gestart is met de implementatie van het strategisch plan.
 • Invoering  Planning & Control cyclus waarin kwaliteit van zorg opgenomen is. Invoering Balanced Score Card methodiek, vernieuwde opbouw (meerjaren)begroting en jaarplannen, relevante stuurinformatie voor verschillende niveaus in de organisatie.
 • Verbeterd resultaat exploitatie zorg- en dienstverlening en kwaliteit van zorg, waarbij is aangesloten bij het kwaliteitskader van de sector en de werkbalanstool is ingevoerd. Versterkte externe profilering en bezetting. Aantal vastgelopen dossiers zijn opgelost, waaronder plan voor gefaseerde ontwikkeling van één van de locaties met sloop verzorgingshuis en nieuwbouw, uitvoering eerste fase transitieplan en plannen voor niet rendabele activiteiten.

Juli 2016 – heden

Transitie en interim bestuurder, directeur en adviseur

Eigenaar:  Aukje van Kalsbeek Transitie en interim bestuur, directie en advies

2012 – september 2016

Directeur Noorderbreedte BV, onderdeel van Zorgpartners Friesland, Leeuwarden. Lid directie, rol transitiedirecteur.

Noorderbreedte biedt complexe, intensieve (ouderen)zorg vanuit 15 locaties en thuiszorg in Fryslân.  Specialismen: dementie, het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington, geronto psychiatrie en geriatrische revalidatie- en herstelzorg.

Kengetallen: 2150 cliënten ( ruim 1300 plaatsen zorg met verblijf), 2000 medewerkers, 1400 vrijwilligers, bedrijfsopbrengsten € 122 miljoen.

Portefeuille:

8 woonzorgcentra en een centrum voor geriatrische revalidatie- en herstelzorg, poli Huntington, thuiszorg, visieontwikkeling en zorgprogramma’s, marketing, communicatie, klantenservice, verhuur, verkoop, nieuwe zorg- en dienstverleningsarrangementen, cliënt en omgeving waaronder ketenzorg, strategisch plannings- en managementsysteem, facilitaire services, veiligheid

Resultaten:

 • Eerste fase transitie gerealiseerd: Visieontwikkeling: “Het beste van de zorg, de visie van Noorderbreedte”, een visie waarin het jezelf kunnen zijn, het kijken door de ogen van de bewoner/cliënt en het samen doen centraal staan; visie op facilitaire services met accent op eigen regie en keuzemogelijkheden voor cliënten;  concepten voor wonen met zorg en revalidatie- en herstelzorg voor een aantal locaties in verband met nieuwbouw en renovatie. Geactualiseerde business strategie en uitwerking in meerjarenbeleidsplan 2016-2020 “Samen op eigen kracht”, waarin het werken vanuit cliëntperspectief, het samen doen met kanteling organisatie en faciliterende processen centraal staan.
 • Op orde brengen van kwaliteit van zorg, financiën en interne processen: verscherpt toezicht omgezet in vertrouwen van Inspectie voor de Gezondheidszorg; herontwerp geriatrische revalidatie- en herstelzorg ontwikkeld en geïmplementeerd; invoering planning is realisatie in de thuiszorg; versterking zeggenschap en medezeggenschap cliënten; opbrengsten en kosten zijn beter in balans bij meerdere resultaat verantwoordelijke eenheden; aantal reorganisaties zijn geïmplementeerd; ontvlechting van aantal diensten uit het Medisch Centrum Leeuwarden; positief exploitatieresultaat 2015; aanbestedingen en verkoop hebben geleid tot maximaal resultaat voor 2016.
 • Innovatie en vernieuwing: nieuwe zorg- en dienstverlenings-arrangementen; nieuwe initiatieven in de ketenzorg zoals Punt voor Parkinson, wondzorg, ziekenhuis verplaatste zorg en medisch specialistische thuiszorg;  2 pilot-locaties voor nieuwe werkwijze met zelforganiserende teams; vier nieuwbouw en gerenoveerde locaties in gebruik genomen waarbij plannen aangepast werden en nieuwe werkwijzen zijn geïmplementeerd (530 woonplaatsen).

2006 – 2012

Directeur Reinaerde, Utrecht

Lid besluitvormend managementteam, rapporterend aan Raad van Bestuur. Rol van bestuurder voor Reinaerde met betrekking tot de jeugd- en opvoedhulp.

Reinaerde is een regionale zorginstelling voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel en jeugd- en opvoedhulp in de provincie Utrecht.

Kengetallen: 2300 cliënten, 2200 medewerkers, 580 vrijwilligers en een budget van € 109 miljoen.

Resultaatverantwoordelijk voor:

Reinaerde Kinderen en Jeugd, zorg en ondersteuning aan cliënten van 0 – 23 jaar.

Reinaerde Expertises, de dienst voor de inhoudelijke ondersteuning en ontwikkeling bestaande uit gedragskundige, medische, paramedische  en verpleegkundige disciplines.

Reinaerde Ambulante Begeleiding, begeleiding aan cliënten die zelfstandig wonen met een licht verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel.

Betere positionering van de zorg en ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Portefeuillehouder voor de gemeenten Utrecht en Zeist, gesprekspartner OGGz-overleg.

Resultaten:

 • Transitie: Een strategie is ontwikkeld en meerjarenplannen zijn gerealiseerd. De zorgvisie van Reinaerde is vertaald naar jeugdigen, cliëntzorgprofielen en methodische kaders voor specifieke cliëntdoelgroepen zijn gemaakt en geïmplementeerd, professionaliseringsprogramma’s zijn ontwikkeld en uitgevoerd.
 • De kwaliteit van zorg en de financiën zijn op orde gebracht en interne processen zijn verbeterd. Een lange termijn huisvestingsplan is gemaakt. Een groei van 25% aan opbrengsten is gerealiseerd en een verdere groei door overname van twee locaties van een andere organisatie is voorbereid. Hoogste score medewerkerstevredenheid.
 • Innovatie en vernieuwing: Nieuwe vormen van dienstverlening zijn gerealiseerd (o.a. een diagnostisch centrum, meerder locaties voor tijdelijk verblijf met behandeling, nieuwe vormen van ambulante behandeling en ondersteuning in gezinnen en werkwijze voor intercultureel werken). De aansluiting met het externe netwerk is gemaakt en afspraken met diverse ketenpartners zijn gerealiseerd.
 • Een projectplan met betrekking tot de overgang van zorg naar de gemeenten in het kader van de WMO, de Wet Werken naar Vermogen en de jeugdzorg voor Reinaerde is gemaakt.

1998 – 2006

Directeur Sociale Zaken/Manager Personeel & Organisatie Isala Klinieken, Zwolle

De Isala Klinieken, 6000 medewerkers, 1100 bedden, topklinisch ziekenhuis, budget € 305 miljoen in 2005. Isala Ouderenzorg maakte in deze periode met 180 plaatsen deel uit van de organisatie.

Resultaten:

 • Integreren tot één organisatie na fusie en organisatieontwikkeling:  Implementatie personele fusie, adviezen aan Raad van Bestuur met betrekking tot inrichting organisatie (besturingsprincipes, integraal en duaal management, rol van ondersteunende diensten), ontwikkeling en implementatie planning & controlcyclus en beloningsbeleid, meerjaren strategisch HRM-beleidsplan en diverse cultuurinterventies.
 • Realisatie van drie achtereenvolgende sociaal plannen na onderhandeling met de vakbonden, een medezeggenschapsconvenant en realisatie harmonisatie arbeidsvoorwaarden na twee fusieprocessen met de Ondernemingsraad.
 • Professionalisering van HRM-dienst en realisatie van diverse HRM−projecten: verbeterde klanttevredenheid en beheerprocessen zoals het werken met service level agreements, de ontwikkeling van social control, een mobiliteitscentrum, een intern flexbureau en een interne gecertificeerde Arbodienst. Hoogste score medewerkerstevredenheid binnen organisatie.

1985 – 1998

Diverse functies bij Friesland Coberco Dairy Foods (12.000 medewerkers en omzet van ƒ 4,5 miljard) een internationaal opererend zuivelbedrijf, Leeuwarden. Thans Friesland Campina.

1995 − 1998: Manager Human Resources van Friesland International (6000 medewerkers, omzet ƒ1,5 miljard) en Friesland Specialities (100 medewerkers, ƒ100 miljoen omzet).

1993 – 1995: Projectleider en manager personele reorganisatie, verantwoordelijk voor de personele reorganisatie (1000 arbeidsplaatsen)  van het Nederlands bedrijf van Friesland Dairy Foods.

1991 – 1993: Human Resource Development Manager, Friesland Frico Domo. O.a. verantwoordelijk voor management planning & development beleid van het concern.

1985 – 1991: Diverse adviesfuncties met betrekking tot onder anderen management development, inkoopbeleid, kwaliteitsbeleid, nieuwe productontwikkeling, strategische heroriëntatie van concernafdelingen in Nederland en ten behoeve van buitenlandse vestigingen.

1983 – 1985

Docent o.a. Theorie en Methoden Arbeidszaken/Personeelswerk, “De Sprankel”, experimenteel onderwijs, school voor MBO, Zwolle.

Maatschappelijke/bestuurlijke activiteiten

April 2018 – heden

Lid Raad van Toezicht Stichting Travers (Organisatie voor Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang), voorzitter Remuneratiecommissie en lid Commissie Klant en Kwaliteit.

Januari 2018 – heden

Lid Raad van Toezicht De Noorderbrug (Instelling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een chronische neurologische of neuromusculaire aandoening, Huntington en doven met complexe problematiek), lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid, voorzitter Remuneratiecommissie en vice voorzitter.

December 2016 – heden

Voorzitter bestuur Stichting Hospice Zwolle.

2008 – oktober 2016

Lid Raad van Toezicht RIBW Groep Overijssel (Regionale Instelling voor begeleiding op het gebied van Wonen, Werk en Welzijn), voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

2008 – september 2012

Lid Adviescommissie Jeugd, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

2000 – juni 2004

Lid bestuur Werkgeversvereniging IJssel Vecht, Zwolle.

Lid bestuur Zorg voor Werk, Zwolle.

1993 – 1998

Lid Bestuurscommissie Voortgezet Openbaar Onderwijs gemeente Leeuwarden van de scholengemeenschappen de Delta en Slauerhoff, thans Piter Jelles Scholengemeenschap. Actief betrokken als voorzitter werkgroep besturingsstructuur bij fusie tussen de scholen en bij het oplossen van een langdurig conflict met het gymnasium.

Tevens lid geweest van een aantal andere besturen.

Opleidingen

2007-2008

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Top Class (opleiding voor aankomend bestuurders in de zorg) met bestuursstage bij ‘s Heerenloo, en collegereeks Master of Health Care Management.

2006

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Leergang Financieel Bestuur in de Zorg.

2005

De Baak, Noordwijk aan Zee, Algemeen Management Programma Financieel- Economische Besturing. 

2004

De Baak, Noordwijk aan Zee, Leergang Leiderschap.

1997-1998

SIOO (Stichting Interacademiale Opleiding voor Organisatie- en Bestuurskunde), Utrecht. Advanced Course voor ervaren organisatieadviseurs, afgesloten met titel Master of Change Management (MCM).

1989 – 1991 

SIOO (Stichting Interacademiale Opleiding voor Organisatie- en Bestuurskunde), Utrecht, Postdoctorale opleiding voor organisatiekunde, beroepsopleiding voor organisatieadviseurs.

1977 1984

Rijksuniversiteit Groningen, Doctoraalstudie Psychologie, afstudeerrichting Arbeids- en Organisatiepsychologie. Bijvakken: Arbeids- en Sociaal Verzekeringsrecht, Sociologie.

1981 -1983

Rijksuniversiteit Groningen, Eerstegraads Lerarenopleiding Maatschappijleer.

Diverse (management)cursussen en trainingen 

Onderwerpen: financieel en economisch beleid, kwaliteit, creatief denken, planning en control, HRM, integraal management, mediation, leiderschap, deep democracy, persoonlijke ontwikkeling.

Specifiek voor Raden van Toezicht o.a. “Verdiepende leergang Toezicht op Kwaliteit”, “Toezicht op transitie- en verandermanagement”, “Sturen en toezicht op cultuur & gedrag”, “Nieuw toezichthouden” met deelname aan Community of Practice Koplopers in Toezicht van de NVTZ.

 

AUKJE VAN KALSBEEK

Aukje van Kalsbeek“De resultaten van de organisatie staan onder druk en u zoekt iemand met expertise en daadkracht  om zaken op orde te brengen.”

Neem contact op

U wilt contact of verder van gedachten wisselen? Als u bijgaand formulier invult, neem ik contact met u op. U kunt mij ook bellen op 06-15 63 71 41.

Versturen...